Zasady korzystania


REGULAMIN

 

§ 1.Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin"), dostępny pod adresem http://wygrywa.pl/ regulamin.pdf określa zasady korzystania z Serwisu internetowego www.wygrywa.pl (dalej: „Serwis”), realizującego Program wygrywa.pl (dalej: „Program”), w ramach którego za zdobyte Punkty Uczestnicy mogą otrzymać nagrody.

 

2. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób: -Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie Serwisu pod adresem www.wygrywa.pl. -Serwis objęty Programem – zewnętrzny Serwis internetowy, objęty Programem wygrywa.pl, z którego korzystanie nagradzane jest Punktami w ramach Programu na zasadach określonych w Regulaminie. Jako Serwis objęty Programem należy rozumieć także inną działalność niż Serwis internetowy, w razie objęcia jej programem wygrywa.pl -Punkty – jednostki rozliczeniowe funkcjonujące w ramach Programu otrzymywane przez Uczestników na zasadach określonych w Regulaminie. -Nagroda – fizyczne lub elektroniczne dobro lub usługa, które Uczestnik może otrzymać wykorzystując określoną liczbę Punktów, które zostały przypisane do jego konta w Programie. - Administrator Serwisu – właściciel Serwisu, będący organizatorem Programu wygrywa.pl. - SMS - (Short Message System) system krótkich wiadomości tekstowych.

 

3. Serwis wygrywa.pl oraz wszelkie jego funkcjonalności przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 

4. Administrator Serwisu posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Uczestnika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez właściwą osobę. Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu i nie wpływają na działanie komputera Użytkownika. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa usunięcia plików cookies z komputera Użytkownika.

 

5. Przez dokonanie rejestracji w Serwisie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Serwisu. Przetwarzanie informacji dotyczących Uczestników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane te wykorzystywane są w celu realizacji celów Programu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

 

6. Właścicielem Serwisu jest Loupe AdNew Sp. z o.o. sp. k., ul. Sokolnicza 5/19, 53-676 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000491521.

 

§ 2. Korzystanie z Serwisu i Programu wygrywa.pl

 

1. Korzystanie z Serwisu i uczestnictwo w Programie są dobrowolne. Uczestnik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie. W celu usunięcia konta należy przejść do zakładki http://wygrywa.pl/panel/account, kliknąć i potwierdzić akcję pod linkiem „usuń konto”. Usunięcie konta jest nieodwracalne i skutkuje utratą wszystkich zdobytych Punktów.

 

2. Wszystkie zdobyte w ramach Programu Punkty mają wartość wirtualną i podlegają wymianie wyłącznie na możliwe do zdobycia nagrody, których lista znajduje się na stronie Serwisu w zakładce „Co do wygrania” pod adresem http://wygrywa.pl/ panel/prizes. Uczestnik nie ma możliwości przekazania zdobytych przez siebie Punktów na konto innego Uczestnika.

 

3. Punkty przyznawane są Uczestnikowi korzystającemu z danego Serwisu objętego Programem, który na stronie tego Serwisu dokona wypełnienia formularza aktywacyjnego. Dodatkowo każdy z Serwisów objętych Programem ma przydzielone określone nagrody, których możliwość zdobycia odblokowuje się w momencie prawidłowego wypełnienia formularza.

 

4. Przez prawidłowe wypełnienie formularza rozumie się wysłanie SMS o treści określonej na stronie Serwisu objętego Programem pod wskazany tam numer, wpisanie otrzymanego drogą SMS kodu w odpowiednie pole formularza, wpisanie swojego adresu email oraz dodatkowe zaakceptowanie znajomości regulaminu Serwisu objętego Programem.

 

5. Ilość przyznawanych punktów jest proporcjonalna do wysokości opłat uiszczanych w trakcie korzystania z Serwisów objętych Programem. Dla poszczególnych opłat w danych systemach płatności w Serwisach objętych Programem przyznawana jest określona ilość Punktów:

 

A. Dla opłat za wysłany jednorazowy SMS:

 

1. Pod numer 76480- koszt wysłania SMS wynosi 6 PLN netto (7,38 brutto), przyznawany jest 1 Punkt do konta Uczestnika.

2. Pod numer 79480- koszt wysłania SMS wynosi 9 PLN netto (11,07 brutto), przyznawane są 2 Punkty do konta Uczestnika.

3. Pod numer 91400- koszt wysłania SMS wynosi 14 PLN netto (17,22 brutto), przyznawane są 3 Punkty do konta Uczestnika.

4. Pod numer 92022- koszt wysłania SMS wynosi 20 PLN netto (24,60 brutto), przyznawane są 4 Punkty do konta Uczestnika.

5. Pod numer 92550- koszt wysłania SMS wynosi 25 PLN netto (30,75 brutto), przyznawane jest 5 Punktów do konta Uczestnika

 

B. Dla opłat w przypadku zapisu na usługę subskrypcyjną SMS MT: Promocja Free; aktywowana poprzez wysłanie SMS na numer 60596; Użytkownik obciążany jest opłatą w wysokości: (5 zł netto / 6,15 zł brutto) za otrzymanie każdej wiadomości MT Free wysłanej do niego w ramach Serwisu objętego Programem. Za każdy SMS odnawiający usługi MT Free przyznawany jest 1 Punkt do konta Uczestnika.

 

C. Dla opłat w przypadku zapisu na usługę subskrypcyjną SMS MT: Promocja HDplayer; aktywowana poprzez wysłanie SMS na numer 61515; Użytkownik obciążany jest opłatą w wysokości: (15 zł netto / 18,45 zł brutto) za otrzymanie każdej wiadomości MT HDplayer wysłanej do niego w ramach Serwisu objętego Programem (w braku innych postanowień: wiadomość jest wysyłana 1 raz w tygodniu). Za każdy SMS odnawiający usługi MT HDplayer przyznawane są 3 Punkty do konta Uczestnika.

 

D. Dla opłat w przypadku zapisu na usługę subskrypcyjną SMS MT: Promocja Play; aktywowana poprzez wysłanie SMS na numer 61515; Użytkownik obciążany jest opłatą w wysokości: (15 zł netto / 18,45 zł brutto) za otrzymanie każdej wiadomości MT Play wysłanej do niego w ramach Serwisu objętego Programem (w braku innych postanowień: wiadomość jest wysyłana 1 raz w tygodniu). Za każdy SMS odnawiający usługi MT Play przyznawane są 3 Punkty do konta Uczestnika.

 

6. Szczegółowe informacje dotyczące w/w opłat zawarte są w regulaminach poszczególnych Serwisów objętych Programem.

 

7. Wysyłka oraz odbiór kodów funkcjonują w oparciu o infrastrukturę sieci komórkowych. Właściciel Serwisu wygrywa.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci i operatorów komórkowych oraz systemu obsługującego wysyłkę i odbiór kodów.

 

8. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego numeru telefonu w celach niezbędnych do realizacji Programu.

 

9. Punkty ze wszystkich Serwisów objętych Programem sumują się na koncie Uczestnika i mogą zostać wymienione na dowolną odblokowaną nagrodę w momencie, gdy suma zebranych Punktów jest wystarczająca do jej zamówienia. W przypadku zamówienia nagrody, która widnieje w katalogu, ale na dany nie jest dostępna mimo nieuwzględnienia tego na stronie, Wygrywa.pl zastrzega sobie prawo do wysłania innej nagrody z Katalogu o zbliżonej wartości rynkowej (+/- 25%) lub wysłania jej równowartości w formie przelewu do zamawiającego Użytkownika.

 

10. Wygrywa.pl nie gwarantuje dostępności wszystkich Nagród i w każdym momencie zastrzega sobie prawo do wycofania danej nagrody z zakładki Katalog oraz anulowanie każdego zamówienia bez podania przyczyny.

 

11. Jeżeli zamówienie nie zostanie anulowane, Wygrywa.pl zobowiązuje się wysłać zamówione nagrody drogą elektroniczną, pocztową lub kurierem nie później niż do 90 dni od dnia zamówienia danej nagrody.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jego treści na stronie Serwisu pod adresem wygrywa.pl. 

 

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianom. Nowy regulamin zostanie zamieszczony przez Usługodawcę na stronie Serwisu wraz z wiadomością o zmianie Regulaminu, na okres 14 dni kalendarzowych, po którym to okresie nowy regulamin zaczyna obowiązywać. Uczestnicy zostaną dodatkowo powiadomieni o nowym regulaminie. W razie braku zgody Uczestnika na wprowadzone zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do realizacji zgromadzonych Punktów oraz rezygnacji z udziału w Programie.

 

3. Każda uzasadniona reklamacja zgłoszona przez Uczestnika zostanie rozpatrzona indywidualnie w oparciu o zasady niniejszego regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa.

 

4. Wszelkie reklamacje związane z opłatami pobranymi za SMS dotyczyć mogą wyłącznie roszczeń do wysokości kwoty wysłanego SMS. Reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, jeśli będzie ona wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania infrastruktury sieci i operatorów komórkowych.

 

5. Reklamacje oraz uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu i Programu można kierować za pomocą formularza kontaktowego http:/wysylamy.pl. Organizator nie udziela gwarancji obejmującej Nagród. Gwarancje obejmujące Nagrody udzielone przez podmioty (np. producentów), które złożyły oświadczenia gwarancyjne (karty gwarancyjne) wydane są Uczestnikowi przy odbiorze Nagrody.